نمونه سؤالات زیست دوم تجربی        

1- چهار گروه از گروه های اصلی پروتئین ها را نام ببرید. 

2- چهار راه انتقال مواد بین سلول و محیط خارج سلولی را بنویسید.

3- الف) دو نوع سلول اسکلرانشیمی که در گیاهان یافت می شوند کدامند؟

ب) دو مورد از وظایف بافت چربی در بدن را بنویسید. 

4- مراحل اصلی تغذیه و گوارش را در جانوران نام ببرید.

5- آنزیم های شیره ی معده چه نام دارند و چه عملی انجام می دهند؟ (دومورد)

6- محل هر یک را بنویسید: کبد – دوازدهه – روده ی کور – پیلور

7- نوع تنفس را در جانوران ذکر شده بنویسید: کرم خاکی -  ماهی – ملخ – غاز وحشی 

8-  الف) در شخصی حجم تنفسی 6000 میلی لیتر در دقیقه و سرعت تنفس 40 بار در دقیقه است، مقدار هوای جاری در این شخص را محاسبه کنید. ب) تنفس سلولی و فتوسنتز هر یک در کدام اندامک سلولی انجام می پذیرد؟

9- تفاوت گردش خون باز با بسته را با ذکر مثالی برای هر یک بنویسید.

10- ابتدا و انتهای هر یک از دو گردش خون کوچک و بزرگ در آدمی چه حفره ای از قلب است؟

11- لایه های مختلف دیواره ی قلب را نام ببرید. مهم ترین ویژگی ماهیچه ی قلب چیست؟ 

12- چه عواملی در بازگشت خون از سیاهرگ ها به قلب موثرند؟ ( چهار مورد)

13- انواع گرانولوسیت ها را نام برده و بنویسید کدام یک در عفونت های انگلی افزایش می یابد؟

14- از عوامل موثر در تعرق چهار مورد را نام ببرید.

15- با استفاده از کاغذ کلرید کبالت آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد تعداد روزنه ها در سطح زیرین برگ یک گیاه  بیش تر از سطح بالایی آن است.

16- الف) کلیه ها چگونه PH محیط داخلی را ثابت نگه می دارند؟ ب) نقش بادکنک شنا در ماهی و نقش بالک در پرنده چیست؟

17- تفاوت مفصل گوی و کاسه ای با لولایی را همراه با ذکر مثالی برای هر یک بنویسید.

18- چهار مورد از مزایای ورزش را نام ببرید.

19- الف) تفاوت حرکت خودبخودی با القایی چیست ؟ ب) اگر مخروط باز شده ی کاج را داخل آب قرار دهیم چه می شود؟ این حرکت از چه نوعی است؟

20- قسمت های مشخص شده در شکل را نام گذاری کنید.( شکل نفرون رسم شده بوده است.)

۱- صحيح يا غلط بودن هر يك از جملات زير را مشخص نماييد. 75/1

الف-  ديواره سلولي باكتريها و قارچها به دليل تك سلولي بودن داراي منفذ است. 

ب-  ريبوزوم در درون اندامكهايي مانند ميتوكندري نيز ديده مي شود.

ج-  سلولهاي ماهيچه قلبي خط دار و منشعب است.

د-  پپسين نوعي پروتئاز محسوب مي شود.

ه-  مونوسيتها سلولهايي هستند كه هرگز در خون ديده نشده و عمل بيگانه خواري دارند. 

و-  همه مهره داران اسكلت دروني دارند.

ز-  تنجش نوعي جنبش گياهي بدون اثر محرك خارجي است.

2- مناسب ترين گزينه را انتخاب كنيد: 25/1

الف- از هيدروليز كداميك مونومرهاي يكساني بدست مي آيد؟

 1- لاكتوز                      2- مالتوز                      3- ساكارز                     4- گالاكتوز

ب- در تنفس آرام و طبيعي حركت كدام ماهيچه عامل اصلي افزايش حجم قفسه سينه ميباشد؟

 1- بالا برنده قفسه سينه      2- ديافراگم              3- پايين برنده قفسه سينه     4- شكمي 

ج- موج p در الكتروكارديوگرام معرف فعاليت الكتريكي كدام قسمت است؟

 1- دهليز چپ و راست     2- قسمت راست قلب     3- قسمت چپ قلب        4- بطن چپ و راست

د- كداميك از ملكولهاي زير در نفرونها بصورت جذب فعال مجددا"  باز جذب ميشو

 1- اوره                        2- يون پتاسيم               3- گلوكز                         4- يون هيدروژن 

ه- در كدام بخش ساركومر فقط رشته هاي قطور وجود دارد

  1- تيره                        2- روشن                      3- صفحه هنسن                4- نوار Z

3- جملات زير را با كلمات مناسب كامل نماييد:  75/1

الف-  اجزاي اصلي غشاهاي سلولي ملكولهاي …………..هستند.

ب-  پارانشيم فتوسنتز كننده ……………..نام دارد.

ج-  اريتروپويتين در شرايط …………..افزايش يافته و بر اندام………….اثر مي كند.

د-  سمي بودن اوريك اسيد بسيار …………از اوره و آمونياك است.

ه-  سيتوپلاسم معمولي سلول ماهيچه اي…………..نام دارد.

و- آخرين انشعابات سيستم تنفس نايي به ………… منتهي ميشود.

4-  براي هر يك از آنزيمهاي نامبرده يك كاربرد صنعتي بنويسيد.  5/0

الف- سلولاز                         ب- آميلاز

5- دو تفاوت تراكئيد با عناصر آوندي چيست؟ 5/0

6- الف- جذب مواد غذايي در چه قسمتي از لوله گوارش ملخ انجام مي گيرد؟ 75/0

ب- نقش روده ملخ چيست؟

7- نوع تنفس را در هر يك از جانداران زير بنويسيد: 1

الف- كرم خاكي              ب- زنبور            ج- غاز وحشي               د- كوسه ماهي

8- عوامل موثر در تبادل مواد در مويرگها را شرح دهيد. 1

9- الف- اجزاي بافت گرهي قلب را نام ببريد؟ 1

ب- كدام بخش از آن محل زايش تحريكات طبيعي قلب است؟

10- چگونگي روند انعقاد خون را شرح دهيد.  1

11- آزمايشي را طراحي نماييد كه نشان مي دهد در هواي سرد ادرار بيشتري توليد ميشود؟ 1

12- انقباض ايزومتريك و ايزوتونيك را با ذكر مثالي از هر كدام شرح دهيد. 1

13-  الف- دو كار مهم شبكه آندوپلاسمي زبر كدامند؟ 1

ب- دو فايده غشاهاي درون سلولي كدامند؟

14- طرز قرار گرفتن انواع بافت استخواني را در استخوانهاي دراز و پهن بنويسيد. 1

15-  براي هر يك از حركتهاي گياهي زير مثالي بنويسيد. 1

الف- حركت غير فعال          ب- حركت گرايشي         ج- حركت بساوش تنجي           د- حركت تاكتيكي

16- شكل مقابل يك نفرون را نشان ميدهد. بخشهاي خواسته شده را نام گذاري كنيد. 1

17- الف- تعريق و تعرق را در گياهان تعريف كرده و مشخص نماييد كه هر يك توسط كدام روزنه ها انجام ميشود؟ 5/1

ب- دو سازش گياهان اقليم خشك و سرد و يا گرم براي كاهش تعرق چيست؟

18- اصطلاحات زير را تعريف كنيد: 2

الف- كارديا           ب- ظرفيت حياتي               ج- سيستول               د- هماتوكريت 

1-  اصطلاحات زیر را شرح دهید(4)

کاردیا – حجم هوای مرده – بافت گرهی – هیستامین – بازجذب – ترشح – بادکنک شنا – سارکوپلاسم

2- دو مورد از فواید الیاف سلولزی موجود در غذا را بنویسید. عمل آنزیم های سلولاز و کاتالاز در بدن جانداران چیست؟(1)

3-  وظیفه ی هر یک از اندامک های ریبوزوم ، پراکسی زوم و اسکلت سلولی را بنویسید.(5/1)

4- دو وظیفه ی برگچه های مریستم راس ساقه را بنویسید. دو نوع سلول اسکلرانشیمی در گیاهان کدامند؟(1)

5-  چهار قسمت معده ی نشخوارکنندگان را فقط نام ببرید.(1)

6-  دستگاه گوارش گاو نسبت به اسب کارایی بیش تری دارد یا کمتر؟  چرا؟(1)

7-   سورفاکتانت چیست؟ نقش آن را توضیح دهید.(1)

8-  گردش خون باز را با یک مثال توضیح دهید.(1)

9- الکتروکاردیوگرام چیست؟ چرا می توان آن را از سطح پوست ثبت کرد؟(1)

10- سه عامل موثر که در حرکت خون در سیاه رگ ها نقش مثبت دارند را نام ببرید.(5/1)

11- هر یک از توضیحات زیر مربوط به کدام گروه از گلبول های سفید است؟(1)

با عمل فاگوسیتوز ذرات خارجی را از بین می برند. – در هنگام عفونت ها ی انگلی تعداد آن ها افزایش می یابد.-

دارای حرکات آمیبی بوده و عمل دیاپدز انجام می دهند.- مسئول ترشح پادتن در خون هستند.

12- آرایش شعاعی رشته های سلولزی در دیواره ی سلولی سلول های نگهبان و نقش آن را توضیح دهید.(1)

13- عامل تنظیم کننده ی گلبول های قرمز چه نام دارد؟ از کجا ترشح می شود؟ بر کجا اثر می گذارد؟ نقش آن چیست؟(1)

14- اجزا ی یک نفرون را فقط نام ببرید.(1)

15- انقباض ایزومتریک را با مثال توضیح دهید. حرکات بدن از چه نوع انقباضی است؟(1)

16- تونوس ماهیچه ای را با مثال توضیح دهید.(5/0)

17- دو عامل نگهدارنده و متصل کننده ی استخوان ها در محل مفصل ها را نام ببرید.(5/0)     

۱۸- الف) واحد سازنده گليكوژن………و واحد سازنده پروتئيين……………است.

ب)چرا چربي هاي سير نشده در دماي معمولي مايع هستند؟        

۱۹- الف)دو نقش شبكه آندوپلاسمي صاف رادر جگر بنويسيد.

ب) نقش كريستا در ميتوكندري چيست؟

ج)انجام اين كارها بر عهده كدام بخش است؟ تنظيم آب سلول (    )گوارش اندامكهاي پير (   )              

۲۰- الف)بافت پوششي سنگفرشي يك لايه اي در بدن براي چه  كاري مناسب است؟

ب) دو سلول تمايز يافته روپوست را نام ببريد.        

۲۱- الف) صفرا چگونه عمل ليپاز را در روده آسان مي‌كند؟

ب)پپسينوژن معده چگونه فعال مي‌شود؟

ج) جذب اين مواد در روده به چه روشي صورت مي‌گيرد؟ آب (           )      اسيد آمينه  (        )        

۲۲- الف)گاز مونواكسيدكربن موجود در هوا چگونه باعث مسموميت مي‌شود

ب)نقش پرده ديافراگم در عمل بازدم را بنويسيد.        

۲۳- الف)تنفس دراين موجودات به چه طريقي است؟  

كرم خاكي   (                     )           ماهي    (                         )

ب)هواي ذخيره دمي را تعريف كنيد.         

۲۴- دستگاه گردش خون براي جلوگيري از تجمع خون در قسمتهاي پايين بدن چه سازگاريهايي پيداكرده است؟       

۲۵- دريچه هاي سيني در كجا قرار دارند و نقش آنها را بنويسيد.      

۲۶- الف)سه مورد از عواملي كه باعث ايجاد خيز مي شود را نام ببريد.

ب)در دوره جنيني گلبول هاي قرمز در چه محلهايي ساخته مي شوند؟(3مورد)          

۲۷- الف) درچه بيماري هايي تعداد ائوزينوفيل ها درخون زياد مي‌شود؟

ب)دو ماده اي كه از بازوفيل ترشح مي‌شود را نام ببريد.         

۲۸- يك الكترو كارديوگرام را رسم كرده وآنرا نام‌گذاري كنيد.       

۲۹- الف)چه عواملي باعث حباب‌دارشدگي در گياهان مي شود؟

ب)تعريق را تعريف كنيد.       

۳۰- الف)نوع ماده دفعي در اين جانداران را بنويسيد.  

كبوتر  (                 )              فيل      (                      )

ب) كدام بخش كليه منظره دانه دار دارد؟چرا؟      

۳۱- الف) سه پديده اي كه در تشكيل ادرارنقش دارند را نام ببريد.(سه مرحلة تشكيل ادرار)

ب)شبكه دوم مويرگي چگونه به وجود مي آيد؟      

۳۲- اين اصطلاحات را تعريف كنيد.    

الف) ساركولم                  ب) تونوس ماهيجه اي              

۳۳- استخوان هاي جمجمه و  ران ازلحاظ نوع بافت( متراكم و اسفنجي) هر كدام به چه صورتي هستند؟       

۳۴- الف) اين بخشها در حركت ماهي چه نقشي دارند؟  

بادكنك شنا (                           )        باله دمي  (                             )

ب)سه نقش استخوان (اسكلت) در انسان را بنويسيد.     

۳۵- نام حركت هاي زير را بنويسيد.   

الف)حركت ريشه به سمت زمين   

ب)حركت سلول جنسي نر به سمت سلول جنسي ماده                            

ج)بسته شدن برگ گياه حساس                                                                               

۳۶- الف) از هيدرو ليز ساكارز چه قندهايي حاصل مي شود؟

ب) دي‌پپتيد جيست؟

۳۷- الف) دو نقش ليزوزوم در سلول را بنويسيد.

ب) دو تفاوت سلول پروكاريوت با يوكاريوت را بنويسيد.

ج)انجام اين كارها در سلول بر عهده كدام اندامك است؟        

تنفس سلولي(                     )        نشانه گذاري(                  )         

۳۸- الف)دو نقش سلولهاي پشتيبان در بافت عصبي را بنويسيد.

ب)دونوع سلول بافت اسكلرانشيم را بنويسيد.        

۳۹- الف)چرا جذب چربي ها از راه مويرگ هاي لنفي صورت ميگيرد؟

ب)نقش اين دو آنزيم در بزاق چيست؟    پتيالين(          )              ليزوزيم(                   )

ج) هر يك از اين بخش ها در چه قسمتي از لوله گوارشي انسان واقع شده است؟ 

دوازدهه(                       )      كارديا(                           )              

۴۰- الف) نقش پرده ديافراگم در تنفس را شرح دهيد.

ب)دو روش انتقال اكسيژن در خون را بنويسيد.        

۴۱- الف)دو مورد از سازگاري بدن پرندگان براي پرواز طولاني در ارتفاعات را بنويسيد.

ب)چرا آبشش ها براي تنفس در خشكي مناسب نيستند؟             

۴۲- الف) چرا به گردش خون ماهي را ساده گويند؟

ب)دو جاندار نام ببريد كه گردش خون باز دارند.                    

۴۳- محل دقيق دريچه هاي ميترال و دريچه هاي سيني را بنويسيد.        

۴۴- الف) گرانولوسيت ها به چند دسته تقسيم مي‌شوند نام ببريد.

ب) سه نقش خون در بدن را بنويسيد. 

۴۵- الف)دليل بيماريهاي خود ايمني را ذكر كنيد.

ب)ترومبين در انعقاد خون چه نقشي دارد؟      

۴۶- الف) دو مورد از عوامل تشكيل حباب هوا در آوند هاي جوبي را بنويسيد.

ب)چرا حركت تركيبات آلي در گياهان پيچيده تر از حركت آب است؟(3دليل)

ج)گياهان براي كاهش تعرق چه سازشهايي دارند؟(3مورد)       

۴۷- الف)نوع ماده دفعي در اين موجودات چيست؟    پلاناريا (          )   مگس  (                )

ب) اگر خون اسيدي شودكليه ها …………واگر خون قليايي شود………ترشح مي كنند.            

۴۸- الف) هومئوستازي را تعريف كنيد.

ب)شبكه دوم مويرگي چگونه به وجود مي آيد؟     

۴۹- اصطلاحات زير را تعريف كنيد. 

الف) ساركوپلاسم                          ب) انقباض ايزومتريك      

۵۰- نقش هر يك از موارد زير در حركت ما هي را بنويسيد.

شكل دوكي بدن (                 )      بادكنك شنا (         )    باله سينه اي (                 )                

۵۱- مفصل زانو از نوع …………ومفصل شانه از نوع…………مي باشد.        

۵۲- الف) دونمونه از حركتهاي غير فعال گياهي را نام ببريد.

ب) نام حركت هاي زير را بنويسيد:   1)حركت گياه به سوي روشنايي     2)حركت برگهاي گياه اقاقيا

نمونه سوالات فصل 1

1- پلي ساكاريد ذخيره اي در جانوران در چه اندامهايي ذخيره مي شود؟ ضمناً ساختمان تري گليسريدها از چه بخش هايي تشكيل مي شود؟

2-واكنش سنتز آبدهي را تعريف كرده و هيدروليز لاكتوز را بنويسيد؟

3- از پروتئين هاي نشانه اي و ذخيره اي هر كدام يك نمونه نام ببريد؟

4-  ATP مخفف چيست؟ از ويژگي هاي آنزيم ها دو مورد را بنويسيد؟

5- جايگاه فعال آنزيم را تعريف كنيد؟

6-  با واكنش سنتز آبدهي، گليكوژن تشكيل دهيد؟

7-  الف – چگونه روغن هاي نباتي مايع را به حالت جامد در مي آورند؟

ب- چرا آرسنيك از فعاليت آنزيم هاي جلوگيري مي كند؟

8- كدام يك از تركيبات زير ماده آلي نيست؟ چرا؟

 9- نوزادان عنكبوت چگونه توانايي تنيدن تار را پيدا مي كنند؟

10-اگر شكل زير شكل يك آنزيم فرضي باشد پيش ماده آن كدام است؟ چرا؟

 11- الف- واكنش تركيب مونومرها با هم چه نام دارد ؟ چرا؟

ب- مونومرهاي سازندة كاتالاز و گليكوژن كدامند؟

12- الف – علت مايع بودن چربي هاي گياهي كدام است ؟ چگونه مي توان آنها را بصورت جامد در آورد؟

ب- شباهت و تفاوت سلولز و گليكوژن كدام است؟ يك مورد.

13- با و جودي كه مي دانيم آنزيم ها با واكنش ها تغيير نمي كند چرا سلول ها بايد دائماً آنزيم بسازند 

 14-الف- هنگام تشكيل يك پلي پپتيد در سلول آب توليد مي شود يا مصرف؟چرا؟

ب- كاربرد آنزيم هاي سلولاز و آميلاز در صنعت چيست؟

 15-دو نمونه از آنزيمهايي را كه كاربرد صنعتي دارند نام ببريد؟

 16- واكنش تركيب دو مونومر چه نام دارد ؟چرا؟

17- الف- قندهاي 5كربني چه نام دارند؟

ب  -سلولهاي جانوري گلوكز اضافي خود را به چه صورتي ذخيره مي كنند؟

ج- ويژگي مشترك تمام ليپيدها چيست؟

د- مونومر سازنده پروتئين ها چه نام دارد؟

و- آلبومين موجود در سفيدة تخم مرغ چه نوع پروتئيني است ؟

18- يك دي ساكاريد گياهي نام ببريد و با نوشتن واكنش هيدروليز، مونومرهاي آنرا مشخص كنيد.

19-نوع ليپيد را در موارد زير مشخص كنيد.

الف-  پوشش بخشهاي جوان گياه            ب – كلسترول

ج – ساختمان غشاء سلول                       د- ذخيره انرژي در سلول

20-گرماي  زياد بر عمل آنزيم ها چه تاثيري دارد؟( توضيح دهيد).

21- مولكول ATP از دو بخش تشكيل شده است. بخشي كه  -------- نام دارد و خود از 1مولكول باز آلي و 1 مولكول ------- ساخته شده است و بخش ديگر از سه مولكول ---- - ساخته شده است.

22- آزمايشي طرح كنيد كه بتوان آنزيم كاتالاز و آميلاز را از هم تشخيص دارد.

23- الف – مونومر گليكوژن چه نام دارد؟ 

ب- پادتن ها چه نوع پروتئيني هستند؟

ج- از كدام آنزيم در تهيه اسفنج استفاده مي شود؟

24- الف- مونومر سازنده سلولز چه نام دارد؟ 

ب- واكنش تجزيه يك پلي مر به مونومرهاي سازنده چه نام دارد؟

ج- كلسترول به كدام گروه از ليپيدها تعلق دارد؟

د- كدام آنزيم نشاسته را به قندهاي ساده تبديل مي كند؟ 

 25- الف- اتم كربن با چند اتم ديگر مي تواند پيوند كوالانسي بدهد.

ب- يك مونوساكاريد 6 كربنه و يك مونوساكاريد 5 كربنه نام ببريد.

ج- علت مايع يا جامد بودن چربيها چيست؟

26- الف- نوع پروتئين را در تار عنكبوت، آلبومين تخم مرغ، هورمون ها و هموگلوبين مشخص كنيد؟

ب- انرژي در ATP چگونه ذخيره و چگونه آزاد مي شود(واكنش مربوطه را بنويسيد).

نمونه سؤالات فصل 2

1- هر گاه بر روي بادمجان هاي پوست گرفته شده مقداري نمك ريخته شود و پس از مدتي قطرات  آب روي بادمجانها مشاهده مي شود علت را توضيح دهيد.

2- ماده A در جهت شيب غلظت و ماده B در خلاف شيب غلظت وارد سلول مي شود.

الف- كداميك مي تواند O2 باشد.                ب- انتقال كداميك با مرگ سلول متوقف مي شود. 

ج- روش انتقال كداميك فعال است.

3- براي هر يك از موارد زير دليل ذكر كنيد.

الف- دراز بودن سلولهاي ماهيچه اي          ب- كروي و كوچك بودن گلبولهاي قرمز

ج- حجيم بودن تخم پرندگان

4- هر يك از اعمال زير بر عهده كدام اندامك سلولي مي باشد.

الف- توليد هورمونهاي استروئيدي                ب- غشا سازي 

ج – هضم سلولهاي پير                                 د- سم زدايي

5- الف- موازد سازنده ديواره سلولهاي گياهي كدامند؟  ب- فراوانترين مولكول سازنده غشاچيست؟

6- الف- چه ارتباطي بين تعداد كريستاها در يك ميتوكندري و ميزان توليد ATP در آن وجود دارد؟

 ب- چرا آغازيان ساكن آب شيرين به واكوئل ضربان دار نياز دارند؟

7- الف- نقش پلاسمودم در سلولهاي گياهي چيست؟ ب- محل ساخته شدن پروتئين ها كدام اندامك سلولي است؟ ج- كدام اندامك تنها در سلولهاي جانوري و سلولهاي گياهي ابتدايي مانند خزه ها وجود دارد؟

8- بيشترين مولكولهاي سازنده غشا چه نام دارند،  طرز قرارگيري آنها را در غشا توضيح دهيد؟

9- الف- چه اندامك هايي در توليد ليزوزم نقش دارند؟ ب- نقش ميتوكندري در سلول چيست؟

10- الف- دو مورد از ويژگيهاي انتقال فعال را نام ببريد؟ ب- اگزوسيتوز را تعريف كنيد؟

 11- الف- چرا سطح سلول عامل محدود كننده حجم سلول است . ب- لان و پلاسمودسم را تعريف كنيد.   ج- گرانوم چيست؟ چه عملي را انجام مي دهد.

12- الف- ريبوزم در كدام قسمت سلول ساخته مي شود.   ب- پديده اسمز را تعريف كنيد؟

13- چرا با وجود ميكروسكوپهاي الكتروني هنوز هم براي مشاهدة حركت گلبولهاي سفيد از ميكروسكوپ نوري استفاده مي شود؟ كدام نوع ميكروسكوپ الكتروني براي مشاهدة جزئيات سلولها مناسب است؟

14- يك باكتري به طول 1ميكرومتر به وسيله ميكروسكوپ نوري با عدسي شيئي 100 و عدسي چشمي 10 چند ميكرومتر ديده مي شود؟

15- براي هر يك از اندامك هاي زير حداقل يك وظيفه در سلول بنويسيد.

هستك- شبكه آندوپلاسمي صاف  - ليزوزم – جسم گلژي

16- اگر يك گلبول قرمز را در آب خالص قرار دهيم چه روي مي دهد ؟چرا؟

17- الف- دو مورد از ويژگي هاي انتقال فعال را بنويسيد؟ ب- نقش واكوئل ضرباندار در پارامسي چيست؟ ج- دو اندامك را كه در ترشح پادتن در گلبول سفيد نقش دارند را بنويسيد؟

18- مولكولهاي پذيرنده غشا از چه جنسي مي باشند و در كدام سطح غشا قرار دارند؟

19- شكل يك باكتري را رسم و نامگذاري كنيد.

20- در شكل زير كه يك كلروپلاست را نشان مي دهد قسمت هاي خواسته شده را نامگذاري كنيد.

21- براي مشاهده نمونه در هر يك از موارد زير چه نوع ميكروسكوپي استفاده مي شود؟

الف- بررسي سه بعدي سطح دانه گرده                 ب- بررسي ساختار دروني باكتري 

ج- مشاهده هسته

22- هنگام ساختن و ترشح پادتن توسط يك گلبول سفيد كداميك از اندامك هاي زير فعال هستند؟

ريبوزم- ليزوزم- شبكه آندوپلاسمي زبر- دستگاه گلژي – كلروپلاست- غشاء سلول

23- الف- چه ارتباطي بين تعداد كريستاهاي ميتوكندري و توليد ATP در آن وجود دارد؟

ب- آندوسيتوز را تعريف كنيد؟

24-  يك سلول گياهي و يك سلول جانوري را در آب قرار مي دهيم پس از گذشت زمان هر يك چه تغييري مي كنند؟چرا؟

25-  شكل مقابل نشان دهنده كدام روش انتقال مواد به درون سلول است اين روش انتقال چه موقع در درون سلول انجام مي شود؟

26-   براي هر يك از اندامك هاي زير حداقل يك وظيفه را در سلول بنويسيد؟

ريبوزم- شبكه آندوپلاسمي – واكوئل – كلروپلاست

27- الف- دو مورد از ويژگيهاي كانال هاي پروتئين غشاء را بنويسيد؟

ب- انتشار آب از عرض يك غشاء داراي نفوذپذيري انتخابي --------- ناميده مي شود؟ 

28- الف- از كدام نوع ميكروسكوپ الكتروني براي مطالعه ساختار درون سلول استفاده مي شود.

ب-فايده دراز بودن سلولهاي عصبي چيست؟

ج- كدام لايه ديواره سلولي، سلولهاي گياهي را به يكديگر مي چسباند؟

د- انتقال يونها برخلاف جهت شيب غلظت چه نام دارد؟ 

29- كدام سلول زير مي تواند يك باكتري باشد. چرا؟

 30- الف- دو علت تخصص يافته بودن تريكودينا چيست؟ 

ب- عامل محدود كننده اندازه سلولها چيست؟ 

ج- قدرت تفكيك را تعريف كنيد؟

د- دو بخش تشكيل دهنده هر ريبوزم را نام ببريد.

31-الف- دو وظيفه شبكه آندوپلاسمي صاف را بنويسيد؟

ب- نقش واكوئل ضرباندار را نوشته و مشخص كنيد در چه جانداري ضروري است ؟ 

ج- كريستا چيست و چه نقشي دارد؟ 

32- سم زدايي و انجام تنقس سلولي توسط كدام قسمت از سلول انجام مي شود؟

34-الف- انتقال فعال چيست.   ب- ليزوزم ها در نمو جنيني چه نقشي دارند؟ 

35- قدرت تفكيك ميكروسكوپ را تعريف كرده و چگونگي ايجاد تصوير در ميكروسكوپ الكتروني نگاره و گذاره را بنويسيد؟

36- الف- وظيفه پيلي و تيغه مياني چيست؟ ب- چرا اندازه سلول از حد معيني بزرگ و يا كوچك نمي شود؟

37- پروتئين هاي غشا به چه صورت هايي ديده مي شوند نقش هر كدام را بنويسيد؟

38- سانتريول از چه چيزي ساخته شده و چه وظايفي بر عهده دارند؟

39- شكلي از ميتوكندري رسم كرده و حداقل چهار بخش آن را نامگذاري كنيد؟

40- تورژسانس و انتقال فعال را تعريف كنيد؟

41- الف- عمل سم زدايي و نمو جنيني از اعمال كدام اندامكهاي سلول مي باشد؟

ب- نقش مژك در تريكودينا و پلاسمودسم در ديواره سلول گياهي را بنويسيد؟

42- دو تفاوت ميان انتشار و انتقال فعال را بنويسيد؟

نمونه سؤالات فصل 3  

1-الف- وظيفه زردپي و رباط چيست؟ ب- يك شباهت و يك تفاوت بين ماهيچه هاي قلبي و اسكلتي را بنويسيد؟

2- الف- غشاي پايه چه ساختاري دارد و وظيفه آن چيست؟ ب- سلول غير عصبي درون بافت عصبي را نام برده و يك وظيفه آن را بنويسيد؟

3- كلرانشيم را تعريف كرده و دو خصوصيت بافت پارانشيمي را بنويسيد؟

4- سه نوع بافت اصلي در ريشه گياهان علفي را نام برده و منظور از اشعه مغزي در ساقه چيست؟

5- الف- تمايز چيست؟ ب- دو تفاوت فيبر و اسكلرئيد را بنويسيد؟

6- الف- نقش موكوز در لوله تنفس چيست؟ ب- هر يك از سلولهاي فيبر و همراه مربوط به كدام بافت گياهي مي باشند؟

7- كدام جمله درست است؟

الف- بافت پوشش مري از نوع سنگفرشي ساده است.

ب- سلولهاي بافت آوند چوبي مرده هستند و در تشكيلات ديواره آن ها ليگنين مشاهده مي شود.

8- الف- بافت پيوندي زير پوست از نوع بافت پيوندي ----است.

ب- مسئول تشكيل كرك ها در گياهان سلول هاي ------ است.

9- الف- كدام بافت در بدن انسان فضاي بين سلولي ندارد؟ 

ب- كدام بافت در بدن انسان نقش عايق كردن را داراست. 

ج- نام بافت پيوندي رشته اي كه ماهيچه را به استخوان وصل مي كند چيست؟

د- سلول هايي كه پيرامون آكسون و دندريت هاي نورون مي پيچند و آنها را عايق مي كنند چه نام دارند.

10- الف- ويژگيهاي سلول كلانشيم و اسكرانشيم را در دو مورد مقايسه كنيد.

ب- دو نوع سلول هايي كه در كنار سلول هاي آوند آبكشي وجود دارند را نام ببريد.

11- الف- غشاي پايه چيست؟ ب- نقش موكوز ترشح شده در لولهاي تنفسي كدام است .

12- الف- كدام بافت پيوندي داراي ماده بين سلولي مايع است؟ 

ب- شباهت  و تفاوت ماهيچة قلبي با ماهيچه اسكلتي در چيست؟

ج – نقش آكسون در سلولهاي عصبي چيست؟

13- نقش بافت اسكلرانشيمي چيست، دو مورد از ويژگيهاي سلول هاي بين بافت را ذكر كرده و علت مرگ اين سلولها را بنويسيد؟

14- دو نمونه از سلولهاي تمايز يافته روپوستي را بنويسيد؟

15- نوع بافت پوشش در مري و خانه هاي ششي از كدام نوع است؟

16- نوع يا نام هر يك از بافت هاي زير را بنويسيد؟ 

الف- بافت پوشاننده لوله‌هاي نفرون                  ب- انتقال دهنده مواد بين بخش هاي مختلف بدن

ج – انجام فتوسنتز                                          د- پوشش سطح بخش هاي جوان گياه مانند برگها 

17- دو مورد از شباهت هاي عناصر آوندي و تراكئيدها را بنويسيد؟

18- برش عرضي ساقه يك گياه را رسم كرده و 3 مورد را روي آن نامگذاري كنيد؟ 

19- دو مورد از وظايف سلولهاي نوروگليا را بنويسيد؟

20- الف- پديده ---------- سبب تشكيل بافتهاي مختلف در جانداران مي شود.

ب – مغز ساقه هاي علفي از بافت ------ تشكيل شده است .

ج- سلولهاي ماهيچه  ------ بعد از تولد افزايش نمي يابند.

د- بخشي از نورون كه شامل هسته است ---- نام دارد.

21- انقباض عضلات صاف و مخطط  چه تفاوتي دارد؟

22- چرا بافت پوششي مري از نوع سنگفرشي چند لايه اي و بافت پوششي خانه هاي ششي از نوع سنگفرشي يك لايه اي است.

23- نوع بافت پيوندي را در موارد زير مشخص كنيد.

الف- سخت ترين نوع بافت پيوندي است و داراي رشته هاي كلاژن زياد است.

ب- نوعي بافت پيوندي كه ماده بين سلولي آن مايع است و سلولها درآن شناور هستند.

ج- نوعي بافت پيوندي كه وظيفه عايق كردن بدن و ذخيره انرژي را داراست.

د – بافت پيوندي با ماده بين سلولي قابل انعطاف و رشته هاي كشسان فراوان.

24- الف- دو تفاوت تراكئيدها و عناصر آوندي را بنويسيد؟

ب- لوله هاي غربالي و سلولهاي همراه در بافت آبكشي چه نقشي دارند.

25- در ارتباط با بافتهاي گياهي به سوالات زير جواب دهيد.

الف- كدام زنده است؟ فيبر يا كلانشيم.

ب- كدام مي تواند عمل فتوسنتز را انجام دهد، پارانشيم يا كلانشيم

ج- كدام بافت از تمايز سلولهاي روپوستي حاصل مي شود؟ كرك يا كوتيكول 

26- در شكلهاي زير موارد خواسته شده را نامگذاري كنيد.( شكل7-4 و 13-4)

  27-…….. سخت ترين نوع بافت پيوندي است و ماده بين سلولي آن شامل رشته هاي ----- و موارد كلسيم دار است .

28-الف- سلولهاي بافت ماهيچه اي …… . بعد از تولد افزايش نمي يابند.

ب- زردپي نوعي بافت …….. است.

ج – مغز ساقه از نوع بافت …… است.

د – بافت پارانشيمي فتوسنتز كننده ……. ناميده مي شود.

29-الف- وظيفه بافت پوششي يك لايه و چند لايه چيست؟

ب – غشاي پايه را تعريف كنيد.

ج – ماده بين سلولي در استخوان چيست؟ 

د- ماده بين سلولي در بافت پيوندي خون چيست؟

30-الف- سلول بنيادي با سلول مريستمي چه تفاوتي دارد.

ب- تفاوت تراكئيد و عناصر آوندي چيست؟

ج – اشعه مغزي را تعريف كنيد.

د – بافت هاي اصلي گياهي را نام ببريد.

و- علت چوبي شدن در بافت اسكرانشيم رسوب چه ماده اي مي باشد.

31-الف – كلاژن چيست ؟

ب- اندام سلولهاي اسكلرانشيمي در گياهان را نام ببريد؟

نمونه سؤالات فصل 4

1- صفرا چيست؟ سه وظيفة آن را بنويسيد؟

2- الف- جايگاه آپانديس را مشخص كنيد.

ب‌-   نقش نگاري در نشخوار كنندگان چيست؟

ت‌-  در جانداران علفخوار غيرنشخواركننده  ميكروب‌هاي تجزيه كننده سلولز در چه بخشي از لوله گوارشي زندگي مي كنند.

ث‌-  وظيفه هزارلا در نشخواركنندگان چيست؟

3- وظيفه سلولهاي حاشيه اي در غده هاي ترشحي معده چيست؟ 

4- وظيفه  موسين در بزاق و اهميت فاكتور داخلي معده را بنويسيد؟

5-دريچه موجود در انتهاي مري و معده را نام برده و مشخص كنيد در هيدر چه نوعي گوارشي وجود دارد. 

6 – چرا مواد چربي برخلاف ساير مواد آلي از راه لنفي جذب مي شوند.

7-الف- نقش ليزوزيم بزاق چيست؟ ب- بافت ماهيچه اي در دهان و مري از چه نوعي است؟

8- شخصي دچار سرطان معده بوده و پزشك بخشي از معده او را برداشته است به توجه به اين مسئله به سوالات زير جواب دهيد.

الف- چرا بعد از مدتي اين شخص به كم خوني مبتلا شده است؟

ب- به نظر شما پزشك كدام قسمت معده او را برداشته است .( با ذكر دليل)

9-الف- وضعيت حنجره در زمان استفراغ و وضعيت اپي‌گلوت در هنگام بلع به ترتيب چگونه است.

ب- اثر هورمون گاسترين بر ترشح شيره هاي گوارشي معده را توضيح دهيد.

ج‌-         پپسينوژن  چگونه فعال مي شود.

10- الف- گوارش در هيدر چگونه است.   ب- جذب مواد غذايي در كدام بخش لوله گوارش ملخ مي شود.

11-نقش بيكربنات لوزالمعده چيست؟

12- دانش آموزي ميانگين طول لولة گوارش تعدادي نوزا د قوباغه بالغ را بدست آورده و در دفتر خود يادداشت كرده است ولي فراموش كرده بنويسد هر عدد مربوط به كدام است بنظر شما كدام عدد مربوط به نوزادان و كدام مربوط به قورباغه بالغ است؟ چرا؟       1- 12واحد         2-24واحد

13- شكل غده ترشحي معده را رسم و نامگذاري كنيد مشخص كنيد  كدام دسته از سلولها اسيد ترشح مي كنند؟

14-  الف- لايه هاي سازنده لوله گوارش را از بيرون به درون نام ببريد. منشاء روده بند كدام يك از اين لايه ها است .    ب- نقش فاكتور داخلي معده چيست؟

15-   گوارش شيميايي، كيسة گوارشي و لان را تعريف كنيد؟

16- الف- دو مورد از وظايف سنگدان را در لوله گوارشي پرندگان بنويسيد،

ب- از ميان آميب، هيدر و كرم خاكي كداميك فقط گوارش درون سلولي دارد.

17- الف – كدام بخش معده گاو با ترشح آنزيم سبب گوارش شيميايي غذا مي شود؟

ب- غذا بعد از عبور از چينه دان ملخ وارد كدام يخش مي شود؟

ج‌-  حركات لوله گوارش به دو صورت ديده مي شود . نام ببريد.

د‌-   كدام تركيب بزاق ضدعفوني كننده است.

ه-  كدام سلول غدد معده اسيد ترشح مي كنند.

و‌-  پروتئازهاي شيره معده چه ناميده مي شوند.

18- هنگام بلع راه دهان و بيني چگونه بسته مي شود.

19- شكل زير مربوط به بخشي از غده هاي معده است . بخش هاي خواسته شده را روي شكل نامگذاري كنيد. 

20- الف- در يك فرد برداشتن معده موجب كم خوني شديد شده علت را توضيح دهيد؟

ب- كدام ماده در بزاق نقش ضد عفوني كننده دارد؟ اين ماده نقش خود را چگونه انجام مي دهد.؟

21- نقش هر يك از بخش هاي گوارشي چيست؟ (يك مورد)

الف- روده ملخ                                             ب – سلول هاي جدار داخلي بدن هيدر

ج – سنگدان پرنده                                     د- برجستگي هاي روده كرم خاكي

22-الف- مواد رنگي موجود در صفرا را نام ببريد.

ب- مونومرهاي سازندة چربي پس از گوارش در كجا دوباره با هم تركيب مي شوند؟

ج- چرا چربي ها پس از جذب وارد مويرگ هاي لنفي مي شود.

23- الف- كدام بخش لوله گوارش ملخ با ترشح آنزيم سبب گوارش شيميايي غذا مي شود.

ب- غذا بعد از عبور از سنگدان پرندگان به كدام بخش وارد مي شود.

ج- تركيب شيميايي و حجم……….. موجود در دوازدهه مهمترين عامل موثر بر تخليه معده است .

د- كدام تركيب بزاق يك نوع آميلاز است.

24- الف – نقش تاژك هايي كه در برخي سلولهاي ديواره بدن هيد ر وجود دارند چيست؟

ب- جايگاه اصلي گوارش و جذب غذا كدام بخش لوله گوارشي است.

ج – هنگام بلع غذا راه بيني چگونه بسته مي شود. 

د- آنزيم رنين و پتيالين به ترتيب از كجا ترشح مي شود. 

و – دريچه انتهاي معده چه ناميده مي شود.

ز- آنزيم هاي گوارشي و اسيد به ترتيب از كدام سلولهاي غدد معده ترشح مي شوند .

25- الف- گوارش درون سلولي را شرح دهيد.

ب- مراحل گوارش را فقط نام ببريد.(4 مرحله)

26-الف- وظيفه سيرابي و هزارلا در علف خواران چيست؟ 

ب- وظيفه فاكتور داخلي معده چيست؟

موفق باشید

+ نوشته شده توسط فرهاد خوشنویسان در سه شنبه سیزدهم مرداد ۱۳۸۸ و ساعت 17:57 |